QToolPRO Menu Hướng Dẫn Sử Dụng Apktool Khi Việt Hóa Bằng Apk.

QuocToanGSM

+84916067978
Staff member
#1
Menu Hướng Dẫn Sử Dụng Apktool Khi Việt Hóa Bằng Apk Trên QToolPRO.
Apktool ColorOS 5 : Dùng Để Việt Hóa Cho Vivo + Oppo 5.x.x Và 6.x.x
Apktool 2.2.2 : Dùng Để Việt Hóa Cho Vivo + Oppo 6.x.x
Apktool Beta7 : Dùng Việt Hóa Levono 4.x
Apktool Rc4 + Apktool Beta7 : Dùng Việt Hóa Cho Oppo 4.4.4
Apktool RC2 : Dùng Việt Hóa Cho Các Android 2.x.x -> 4.2.2 China
Apktool Rc2 : Dùng Để Việt Hóa Cho Samsung + Oppo + Vivo Ver 2.3.6 -> 4.4.2
Apktool 2.0.1 : Dùng Việt Hóa Cho Samsung 5.x.x
Apktool 2.1.1 : Dùng Việt Hóa Cho Samsung 6.x.x
Apktool 2.2.1 : Dùng Việt Hóa Cho Samsung 7.x.x
Apktool 2.3.3 : Dùng Việt Hóa Cho Samsung 8.0.0
 

Attachments

Top